ÜYE GİRİŞİ

Halit DOĞAN - Sporcu Transferlerinin KDV Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi

Halit DOĞAN - Devlet Gelir Uzmanı

1. Giriş

Ülkemizde son yıllarda çeşitli spor branşlarında önemli ölçüde yurtdışından yurtiçine ve daha ender olmakla birlikte gittikçe artan oranda yurtiçinden yurtdışına sporcu transferleri yapılmaktadır.

Bu çalışmada bu işlemlerin KDV mevzuat yönünden değerlendirilmesi yapılacaktır.

2. Mevzuat Hükümleri

3065 sayılı KDV Kanunun;

-1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının; 1/3-g maddesinde ise genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu,

-Aynı maddede, ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği, bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyeceği,

-4/1 inci maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

-9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

-10 uncu maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

-11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den müstesna olduğu,

-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

hüküm altına alınmıştır.

01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde ise,

-Profesyonel futbol faaliyetlerinin, 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren dernek statüsündeki kuruluşlar ya da kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri eliyle gerçekleştirildiği,

-5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsüne ilişkin (76/5) inci maddesine göre futbolla uğraşan bir kulübün, futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebileceği, bunun sonucu olarak, profesyonel futbol faaliyetlerinin anonim şirket statüsündeki kuruluşlarca da yapılabileceği,

-3065 sayılı KDV Kanununun 1 inci maddesinde hükme bağlandığı üzere dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetlerinin doğrudan KDV’nin konusuna alınmadığı, bu kuruluşlara ait veya tabi olan müesseselerin maddede belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetlerinin vergiye tabi olduğunun belirlendiği, bu belirleme gereği yukarıda belirtilen idman ve spor müesseselerine sahip dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin, bu statüleri ile verginin mükellefi olmayıp, yalnızca bu müesseselere ait veya tabi olan iktisadi işletmeleri nedeni ile mükellef oldukları,

-Faaliyetlerinin zorunlu bir unsuru olarak yapılan futbolcu transferleri ile kiralamaları karşılığı dernek statüsündeki kulüplerce elde edilen bedellerin, 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesi kapsamında sayılamayacağından verginin konusuna girmediği, ancak anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetlerinin 3065 sayılı Kanunun (1/1) inci maddesi gereğince vergiye tabi olduğu

belirtilmiştir.

3. Mevzuat Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Konu ile ilgili KDV mevzuatında yer alan hükümlerin değerlendirilmesinden sporcu transferlerinin transferi gerçekleştiren kurum bakımından ikili bir ayrıma tutulduğu görülmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı eğer transfer, dernek statüsündeki spor kulüpleri tarafından yapılırsa KDV’nin konusuna girmeyeceği, anonim şirket statüsüne haiz spor kulüpleri tarafından yapılması halinde ise KDV’nin konusuna gireceği yönünde görüş oluşturulmuştur.

4. Sonuç

a) Türkiye’de Yerleşik Kulüpler Tarafından Yurtiçi veya Yurtdışından Yapılan Sporcu Transferleri

Anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların yurtiçinden sporcu (teknik direktör v.b. gibi transferler dahil) transferi işlemleri KDV Kanununun 1/1 maddesi kapsamında KDV’ye tabidir.

Sportif faaliyetlerde bulunmak üzere dernek statüsünde kurulan ve sadece bu statüde sportif faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların sporcu transferi işlemleri ise KDV’nin konusuna girmemektedir.

Ancak KDV Genel Uygulama Tebliğinin yukarıdaki hükümlerinin değerlendirilmesinden dernek statüsündeki spor kulüpleri tarafından yapılacak sporcu transferlerinin ticari bir mahiyete dönüşmesi durumunda bu işlemler iktisadi işletme oluşturacağından KDV’ye tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan yurt dışından yapılan sporcu transferleri ise ticari nitelik arz edip etmediğine bakılmaksızın KDV Kanununun 1/2 nci maddesi gereğince KDV’ye tabi olup, transfer bedeline ilişkin KDV’nin, transferi gerçekleştiren anonim şirket statüsündeki kurum ve kuruluşlar ile dernek statüsündeki kurum ve kuruluşlar tarafından KDV Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

b) Türkiye’de Yerleşik Kulüpler Tarafından Yurtdışına Yapılan Sporcu Transferleri

Sportif faaliyetlerde bulunmak üzere dernek statüsünde kurulan ve sadece bu statü çerçevesinde sportif faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların sporcu transfer işlemleri KDV’nin konusuna girmediğinden ve bu dernekler adına KDV mükellefiyeti tesis edilmediğinden bu statüdeki spor kulüpleri tarafından yurtdışına yapılacak sporcu transferleri de ilke olarak KDV’nin konusuna girmemektedir.

Ancak, anonim şirket statüsünde spor kulüpleri tarafından bonservis bedeli ya da benzeri başka adlar altında alınan bir bedel karşılığı (sporcu takasları dahil) yurtdışına yapılan sporcu (teknik direktör v.b. gibi transferler dahil) transferi işlemlerinin ise KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan şartlar dahilinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, anonim şirket statüsündeki spor kulübü tarafından yurtdışındaki kulüplere bonservisi şirket elinde olan bir sporcunun (teknik direktör v.b. dahil) transferi işlemlerinin mevzuatta yer alan şartlar dahilinde “hizmet ihracı istisnası” çerçevesinde iade hakkı doğuran bir işlem olarak değerlendirilmesi ve bu işlem ile ilgili olarak anonim şirketin, yurtdışına transfer edilen futbolcunun kulübe transferi, sporcunun yetiştirilmesi, sporcu için yapılan diğer ödemeler vb gibi KDV’ye tabi işlemlerle ilgili yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği KDV’yi iade olarak talep edebilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Makale Resimleri


İkincil Mevzuat
Dolar : 8.2809 TL | 8.3141 TL
Euro : 10.0657 TL | 10.1060 TL
Çarşı Cad. Narin Sok. No: 2/A Yenimahalle/ANKARA - Tel: (0312) 415 33 73 - E-posta: info@dguder.org