ÜYE GİRİŞİ

Devlet Gelir Uzmanlığı Nedir?

Bilgi çağında uzmanlaşmış bilginin gerekliliği özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de uzmanlaşmış personel istihdamını gerekli kılmış; Maliye Bakanlığı, düzenleyici birimlerinin uzmanlaştırılması sürecine gecikmeli de olsa dahil olmuştur.

Devlet Gelir Uzmanlığı, Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19.06.1994 tarih ve 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü maddesi ile ihdas edilmiş olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesinde sayılan kariyer uzmanlıklar arasında yer almaktaydı.

16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde; Devlet Gelir Uzmanları Maliye Bakanlığı’na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatında çalışan kariyer uzmanları olarak nitelendirilmiştir.

Devlet Gelir Uzmanları 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen özlük haklarına sahiptirler.

Devlet Gelir Uzmanları, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, diğer görevlerinin yanı sıra Başkanlığın görev alanına giren vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili araştırma, inceleme ve analiz yapmak gibi görevleri ifa etmektedirler.

Devlet Gelir Uzmanları, 1996 yılından beri Gelir İdaresi Başkanlığının gereksinim duyduğu uzmanlık bilgisinin temel sağlayıcıları olarak görev yapmaktadırlar.

Devlet Gelir Uzmanlarının görev, çalışma ve atamalarına ilişkin esaslar, 05.05.2005 tarih ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi ile 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği”nde belirlenmiştir.

Etkin ve verimli bir Gelir İdaresinin kurulmasına yönelik olarak atılan bu adım, bürokrasinin ve vergiciliğin dar kalıpları arasına sıkışmamış, dışa dönük, çağdaş, teknolojiyi kullanabilen, üniversite mezunu, genç ve dinamik personelin alınmasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına adeta derin bir nefes aldırmıştır.

İlk olarak 1996 yılının Aralık ayında göreve başlatılan Devlet Gelir Uzmanları, başarılı ve özverili çalışmaları ile Gelir İdaresine büyük katkıda bulunmuşlar ve Gelir İdaresinin yenilikçi, bilimsel düşünceye sahip, temel bilgi sağlayıcı, aydınlatıcı ve öncü personeli haline gelmişlerdir.

Devlet Gelir Uzmanı ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılarının Görevleri;

  • Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,
  • Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek,
  • İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak,
  • Vergi teorisi ve vergi politikaları konularında bilimsel araştırma ve etüdler yapmak, tasarılar hazırlamak ve sair incelemelerde bulunmak,
  • Başkanlık personelinin mesleki alanda yetişme ve yükselmelerini sağlayıcı konferans, kurs ve seminerler ve benzeri sair çalışmalar yapmak,
  • Vergi bilincini arttırmak ve mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla konferans, kurs ve seminerler ve benzeri sair çalışmalar yapmak,
  • Başkanlıkça verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Devlet Gelir Uzmanı ve Devlet Gelir Uzman Yardımcılarının Sorumlulukları

  • Başkanlıkça yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları Başkanlığa bağlı birimler bünyesinde yürütülür.
  • Uzman ve uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  • Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları ile uzmanlar Başkanlığın ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinde görevlendirilirler.

 


İkincil Mevzuat
Dolar : 18.6072 TL | 18.6818 TL
Euro : 19.5627 TL | 19.6411 TL
Çarşı Cad. Narin Sok. No: 2/A Yenimahalle/ANKARA - Tel: (0312) 415 33 73 - E-posta: info@dguder.org